Logopeda, terapeuta pedagogiczny

Logopeda, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

W 2015r. ukończyłam studia logopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim otrzymując uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

W 2013 r. zdobyłam tytuł magistra pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalności terapia pedagogiczna.

W 2011 r. ukończyłam studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Lesznie o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Jestem nauczycielem mianowanym. Pracuję, jako logopeda w szkole podstawowej
z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu. Prowadzę zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, pracuję z dziećmi nad korektą wad wymowy oraz dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (m.in. dzieci ze spectrum autyzmu, z niepełnosprawnością umysłową, alalią, dyslalią, niedosłuchem, niepełnosprawnością ruchową).

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując także, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca w przedszkolu.

Specjalizuję się w profilaktyce wad wymowy, diagnozie i terapii logopedycznej dzieci
z opóźnionym rozwojem mowy, korygowaniem wadliwej wymowy poszczególnych głosek, stymulacją rozwoju mowy. Prowadzę trening komunikacji językowej oraz terapię zaburzeń języka pisanego (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

Podczas zajęć z dziećmi oprócz korygowania zaburzonej mowy rozwijam także percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną oraz motorykę dużą i małą. Wprowadzam elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, wykorzystuję mnemotechniki ułatwiające zapamiętywanie, doskonalę rozwój emocjonalny.

Nieustannie poszerzam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach doskonalących. Ukończyłam m.in. kurs języka migowego- poziom KSS I i KSS II, kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne, posiadam certyfikat „KOLD- Karty Oceny Logopedycznej Dziecka” umożliwiający diagnozę logopedyczną dziecka już od 1 miesiąca życia.

W swojej pracy kieruję się zasadą, iż każde dziecko ma swój indywidualny tok rozwoju, do każdego dziecka dostosowuję odpowiednie metody terapeutyczne. Dążę do tego, aby jak najlepiej zrozumieć trudności dziecka oraz wspierać jego mocne strony.